تحلیل ارزش افزوده اقتصادی در شرکت ملی صنایع مس ایران طی سال های 1381 و 1382
41 بازدید
محل نشر: نامه مفید » تیر 1385 - شماره 54 (14 صفحه - از 123 تا 136)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
سر مایه گذاری یکی از عوامل کلیدی توسعه اقتصادی در هر جامعه‏ای به شمار می‏رود.لیکن سر مایه گذاران برای تحقق این امر نیاز به معیارهایی برای ارز یابی شرکت‏ها دارند.معیارهای سنتی ارزیابی از قبیل سود هر سهم، رشد سود، نرخ بازده، هزینه سر مایه و سایر معیارهایی که صرفا مبتنی بر ارزش فعلی در آمدهای آتی صاحبان سهام می‏باشد.نمی‏توانند به تنهایی به عنوان معیاری قابل اطمینان جهت ارز یابی عملکرد مورد استفاده قرار گیرند.یکی از معیارهایی که می‏تواند سر مایه گذاران را در اتخاذ تصمیمات خود یاری رساند، ارزش افزوده اقتصادی( AVE )است.ارزش افزوده عبارت از ارزشی است که به واسطه فعالیت‏های عملیاتی واحد تجاری ایجاد شده و برای ارز یابی عملکرد شرکت‏ها و تنظیم طرح‏های انگیزشی مدیران کار برد دارد.در این مقاله به بر رسی ازش افزوده اقتصادی طی سال‏های 1381 و 1382 در شرکت ملی صنایع مس ایران پرداخته شده است.نتایج حاکی از آن است که ارزش افزوده اقتصادی در سال 82 نسبت به سال 81 به میزان 47 در صد کاهش داشته است که عمدتا به علت پایین بودن نرخ باز دهی دارایی‏ها، کاهش نرخ سر مایه گذاری و افت قیمت مس در سال‏های مذکور بوده که این امر موجب کاه 65 در صدی سود پرداختی به صاحبان سهام گردیده است. واژگان کلیدی:ارزش افزوده، ارزش افزوده اقتصادی، شرکت ملی صنایع مس ایران